service

โปรโมชั่นสุด Hot

ตรวจครั้งเดียว เฉพาะระบบ ไฟฟ้าและประปา เริ่มต้น 3,000 บาท

ตรวจทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม. เริ่มต้น 4,500 บาท ครั้งที่ 2 เข้าตรวจสอบให้ฟรี (ตามรายการ Defect)

บ้านเดี่ยวพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม. เริ่มต้น 5,000 บาท ครั้งที่ 2 เข้าตรวจสอบให้ฟรี (ตามรายการ Defect)

พื้นที่ไม่เกิน 151-160 ตร.ม. เริ่มต้น  5,500 บาท

?

มัดจำก่อนมีสิทธิ์ก่อน

?